WordPress Theme Customizer
<?php
function turbo_customize_register($wp_customize){
  
  $wp_customize->add_section('turbo_color_scheme', array(
    'title'  => __('Color Scheme', 'turbo'),
    'priority' => 120,
  ));
  // =============================
  // = Text Input        =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[text_test]', array(
    'default'    => 'Arse!',
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('turbo_text_test', array(
    'label'   => __('Text Test', 'turbo'),
    'section'  => 'turbo_color_scheme',
    'settings'  => 'turbo_theme_options[text_test]',
  ));
  // =============================
  // = Radio Input        =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[color_scheme]', array(
    'default'    => 'value2',
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('turbo_color_scheme', array(
    'label'   => __('Color Scheme', 'turbo'),
    'section'  => 'turbo_color_scheme',
    'settings'  => 'turbo_theme_options[color_scheme]',
    'type'    => 'radio',
    'choices'  => array(
      'value1' => 'Choice 1',
      'value2' => 'Choice 2',
      'value3' => 'Choice 3',
    ),
  ));
  // =============================
  // = Checkbox         =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[checkbox_test]', array(
    'capability' => 'edit_theme_options',
    'type'    => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('display_header_text', array(
    'settings' => 'turbo_theme_options[checkbox_test]',
    'label'  => __('Display Header Text'),
    'section' => 'turbo_color_scheme',
    'type'   => 'checkbox',
  ));
  // =============================
  // = Select Box        =
  // =============================
   $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[header_select]', array(
    'default'    => 'value2',
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( 'example_select_box', array(
    'settings' => 'turbo_theme_options[header_select]',
    'label'  => 'Select Something:',
    'section' => 'turbo_color_scheme',
    'type'  => 'select',
    'choices'  => array(
      'value1' => 'Choice 1',
      'value2' => 'Choice 2',
      'value3' => 'Choice 3',
    ),
  ));
  // =============================
  // = Image Upload       =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[image_upload_test]', array(
    'default'      => 'image.jpg',
    'capability'    => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Image_Control($wp_customize, 'image_upload_test', array(
    'label'  => __('Image Upload Test', 'turbo'),
    'section' => 'turbo_color_scheme',
    'settings' => 'turbo_theme_options[image_upload_test]',
  )));
  // =============================
  // = File Upload        =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[upload_test]', array(
    'default'      => 'arse',
    'capability'    => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Upload_Control($wp_customize, 'upload_test', array(
    'label'  => __('Upload Test', 'turbo'),
    'section' => 'turbo_color_scheme',
    'settings' => 'turbo_theme_options[upload_test]',
  )));
  // =============================
  // = Color Picker       =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[link_color]', array(
    'default'      => '000',
    'sanitize_callback' => 'sanitize_hex_color',
    'capability'    => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Color_Control($wp_customize, 'link_color', array(
    'label'  => __('Link Color', 'turbo'),
    'section' => 'turbo_color_scheme',
    'settings' => 'turbo_theme_options[link_color]',
  )));
  // =============================
  // = Page Dropdown       =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[page_test]', array(
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('turbo_page_test', array(
    'label'   => __('Page Test', 'turbo'),
    'section'  => 'turbo_color_scheme',
    'type'  => 'dropdown-pages',
    'settings'  => 'turbo_theme_options[page_test]',
  ));
	
	
	
$wp_customize->add_section('turbo_my_scheme', array(
    'title'  => __('My Scheme', 'turbo'),
    'priority' => 120,
  ));
  // =============================
  // = Text Input        =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[text_test]', array(
    'default'    => 'Arse!',
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('turbo_text_test', array(
    'label'   => __('Text Test', 'turbo'),
    'section'  => 'turbo_my_scheme',
    'settings'  => 'turbo_theme_options[text_test]',
  ));
  // =============================
  // = Radio Input        =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[color_scheme]', array(
    'default'    => 'value2',
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('turbo_my_scheme', array(
    'label'   => __('Color Scheme', 'turbo'),
    'section'  => 'turbo_my_scheme',
    'settings'  => 'turbo_theme_options[color_scheme]',
    'type'    => 'radio',
    'choices'  => array(
      'value1' => 'Choice 1',
      'value2' => 'Choice 2',
      'value3' => 'Choice 3',
    ),
  ));
  // =============================
  // = Checkbox         =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[checkbox_test]', array(
    'capability' => 'edit_theme_options',
    'type'    => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('display_header_text', array(
    'settings' => 'turbo_theme_options[checkbox_test]',
    'label'  => __('Display Header Text'),
    'section' => 'turbo_my_scheme',
    'type'   => 'checkbox',
  ));
  // =============================
  // = Select Box        =
  // =============================
   $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[header_select]', array(
    'default'    => 'value2',
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( 'example_select_box', array(
    'settings' => 'turbo_theme_options[header_select]',
    'label'  => 'Select Something:',
    'section' => 'turbo_my_scheme',
    'type'  => 'select',
    'choices'  => array(
      'value1' => 'Choice 1',
      'value2' => 'Choice 2',
      'value3' => 'Choice 3',
    ),
  ));
  // =============================
  // = Image Upload       =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[image_upload_test]', array(
    'default'      => 'image.jpg',
    'capability'    => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Image_Control($wp_customize, 'image_upload_test', array(
    'label'  => __('Image Upload Test', 'turbo'),
    'section' => 'turbo_my_scheme',
    'settings' => 'turbo_theme_options[image_upload_test]',
  )));
  // =============================
  // = File Upload        =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[upload_test]', array(
    'default'      => 'arse',
    'capability'    => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Upload_Control($wp_customize, 'upload_test', array(
    'label'  => __('Upload Test', 'turbo'),
    'section' => 'turbo_my_scheme',
    'settings' => 'turbo_theme_options[upload_test]',
  )));
  // =============================
  // = Color Picker       =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[link_color]', array(
    'default'      => '000',
    'sanitize_callback' => 'sanitize_hex_color',
    'capability'    => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Color_Control($wp_customize, 'link_color', array(
    'label'  => __('Link Color', 'turbo'),
    'section' => 'turbo_my_scheme',
    'settings' => 'turbo_theme_options[link_color]',
  )));
  // =============================
  // = Page Dropdown       =
  // =============================
  $wp_customize->add_setting('turbo_theme_options[page_test]', array(
    'capability'   => 'edit_theme_options',
    'type'      => 'option',
  ));
  $wp_customize->add_control('turbo_page_test', array(
    'label'   => __('Page Test', 'turbo'),
    'section'  => 'turbo_my_scheme',
    'type'  => 'dropdown-pages',
    'settings'  => 'turbo_theme_options[page_test]',
  ));
}
add_action('customize_register', 'turbo_customize_register');

Source: https://gist.github.com/Abban/2968549